Krok vpred

Krok vpred

Spoločné vyhlásenie mládežníckych organizácií k Medzinárodnému dňu študentstva a k Dňu boja za slobodu a demokraciu.

Text vyhlásenia

Mladí ľudia sú budúcnosť. Toto dnes počúvame neustále. Z každej strany. Mladí budú rozhodovať o  našej budúcnosti, budú meniť svet. Na to, aby však tieto slová mohli byť pretavené do reality, je dôležité nielen o mladých ľuďoch rozprávať, no predovšetkým ich počúvať, spolupracovať s nimi a podporovať ich. 

V roku 1939 boli nacistami zavraždení študenti, ktorí sa postavili za slobodné a demokratické Československo. Pred 34 rokmi, 17. novembra 1989, si chceli študenti a študentky tento ohavný čin pietnou spomienkou pripomenúť. S holými rukami stáli zoči-voči predstaviteľom komunistického režimu. Ten ubližoval našej krajine a našim občanom morálne, ekonomicky aj fyzicky. Boli to práve študenti a študentky, ktorí/é po viac ako 40-tich rokoch vlády režimu, ktorý  svojich občanov prenasledoval a ponižoval, povstali a spustili tak v našej krajine zmeny, ktoré  našej krajine navrátili demokratický charakter. 

Dnes tu pred vami stoja opäť študenti a študentky. Situácia v našej spoločnosti je znova vážna. Mládežnícke organizácie pomáhajú tvoriť občiansku spoločnosť, dostávajú mladých do rozhodovacieho procesu, budujú komunity a pomáhajú slabším. Zároveň si uvedomujú mieru zodpovednosti na ceste k lepšej budúcnosti. Zodpovedáme za naše, ale aj vaše svetlejšie zajtrajšky. 

Nie je to však len naša zodpovednosť. Naši politickí zástupcovia a zástupkyne by mali myslieť pri svojej každodennej práci na ich obrovskú mieru zodpovednosti za budúcnosť Slovenska, za budúcnosť nás a za budúcnosť ďalších generácií. Položme si spoločne otázku: „Ste spokojní s tým, ako k tejto zodpovednosti dlhodobo pristupujú naši politici a političky?“ 

V záujme nás všetkých je nájsť prienik v tom, akú budúcnosť chceme pre Slovensko.

Každému z nás je dnes už hádam úplne jasné, že masívny odchod tisícok našich kamarátok, spolužiakov či súrodencov do zahraničia je súčasne jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. 

Je pre nás absolútne neprijateľné, aby sme naďalej strácali náš intelektuálny kapitál, náš potenciál pre inovácie a celkovú modernizáciu Slovenska. Situácia dnes dosiahla až takú úroveň, že nemôžeme ďalej mlčať. Nemôžeme sa ďalej pozerať na to, ako zaostávame za vyspelejšími krajinami Európy.  My sme deti Európy, my vďaka slobodnému cestovaniu vieme, ako sa žije vo vyspelých krajinách. A my tam chceme patriť. Slovensko milujeme a nechceme z neho odchádzať. Chceme, aby Slovensko patrilo k tomu najlepšiemu, čo v Európe nájdeme. 

Ale čo pre to, aby sme sa tam dostali, urobila naša politická reprezentácia za 30 rokov samostatnosti? Naša krajina už roky stagnuje a zaostáva. Za tých, ktorí majú moc rozhodovať o Slovensku, sa často hanbíme a neinšpirujú nás k tomu, aby sme tu chceli zostať a pracovať na lepšej budúcnosti nás všetkých. Namiesto toho sa hádajú, klamú a urážajú.

A preto dnes vyzývame celú politickú scénu, všetkých verejných funkcionárov a každého, komu nie je ľahostajná budúcnosť našej krajiny, aby začali počúvať vedeckú obec a systematicky a precízne riešili naozaj dôležité témy. Výborným začiatkom môže byť strategický dokument Magnet pre talent, ktorý bol spracovaný Vedeckou a inovačnou autoritou. 

Ďalšou mimoriadne dôležitou témou, ktorou by sa mal zaoberať každý z nás je úroveň školstva.

Aj v tejto oblasti máme čo dobiehať za vyspelou Európou. Kvalitné školstvo, bez ktorého sa zmení len máločo v našej krajine, je na okraji politického záujmu. A pritom je základom pre modernejšiu, kriticky mysliacu a tolerantnejšiu spoločnosť. Učitelia a učiteľky zarábajú nedostatočne a toto náročné povolanie nepatrí k tým, kam by sa hrnuli tí najlepší a tie najlepšie z nás. Toto je nevyhnutné čo najskôr zmeniť. 

Jedným z negatívnych znakov nášho školstva, na ktoré musíme tiež upozorniť, je plagiátorstvo, ktoré nás nielen znepokojuje, ale vrhá aj negatívne svetlo na celé vzdelávanie na Slovensku. Rovnako negatívne vnímame aj etiku a niektoré kroky vysokých predstaviteľov a predstaviteliek akademickej obce. Odmietame šírenie klamstiev a nenávisti voči komukoľvek na našich školách. Vyzývame verejne činné osoby, aby prevzali osobnú zodpovednosť za svoje konanie a stali sa pozitívnym príkladom pre nás všetkých. Len tak môžeme spoločne budovať kultúru akademického prostredia a chrániť hodnoty, ktoré nás definujú. Len tak môžeme znovu vrátiť úctu k vzdelaniu na popredné priečky hodnotového rebríčka. 

Pri výročí Dňa študentstva sa opäť musíme nevyhnutne pozastaviť aj nad alarmujúcim stavom dostupnosti bývania pre mladých a študentských internátov, ktoré častokrát predstavujú zdraviu nebezpečné podmienky. Je pre nás nutné, aby mali študenti a študentky prístup k normálnemu ubytovaniu, ako aj podporným programom, ktoré sú zamerané na ich všestranný rozvoj a duševnú pohodu. Nestačí riešiť havarijný stav, je potrebné systematicky financovať rekonštrukciu internátov na takú úroveň, aby sa slovenské vysokoškolské prostredie mohlo rovnať tomu európskemu. 

Taktiež chceme poukázať na situáciu zahraničných študentiek a študentov na Slovensku. Ich plné začlenenie do nášho vysokoškolského prostredia nie je dostatočne riešené, a preto aj my aktívne presadzujeme zlepšenie ich podmienok a prístupu k poradenským centrám pre túto skupinu študentov a študentiek. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mali dostatočnú podporu a rovnaké možnosti ako všetci ostatní.

Investícia do študentstva a vzdelávania  je jedným z opatrení vedúcich k zabezpečeniu kvalitného života na Slovensku, celkovej spokojnosti obyvateľstva, a tak i ekonomickej, intelektuálnej a kultúrnej prosperite celej krajiny.

Pri prosperite Slovenska je priam žiadúce spomenúť aj klimatickú krízu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našich myšlienok o budúcnosti.

Klimatická kríza v súčasnosti predstavuje zásadnú spoločenskú výzvu, ktorá výrazne ovplyvní nielen náš život, ale aj život budúcich generácií. Často sa hovorí, že dnešní mladí ľudia sú prvou generáciou, ktorá zažije dopady zmeny klímy a súčasne poslednou generáciou, ktorá dokáže zmenu klímy zvrátiť. Ak chceme ešte zabrániť tomu najhoršiemu, musíme podľa vedeckých poznatkov udržať oteplenie pod úrovňou 1,5 °C, čo si bude vyžadovať rapídny pokles emisií skleníkových plynov, ktoré dnes produkuje väčšina ľudskej činnosti. 

Naplnenie tohto cieľa si bude vyžadovať zásadnú spoločenskú transformáciu, na konci ktorej by mala byť spravodlivejšia, udržateľnejšia a sociálne zmierlivejšia spoločnosť schopná existovať v rámci možností našej planéty. Okrem systémových zmien, kvalitných plánov či nových technológií potrebujeme najmä aktívnu občiansku spoločnosť a skutočný záujem tých, ktorí majú v rukách moc v našej krajine. Bez spoločného úsilia, ktoré musí vyvinúť každá jedna, aj malá, krajina, a každý jednotlivec túto krízu nezvládneme. 

Chceme, aby sme sa konečne začali pozerať za horizont štyroch rokov, aby sme mali víziu spravodlivej a udržateľnej budúcnosti a aby boli mladí ľudia aktívnou súčasťou potrebných riešení. Chceme prispievať svojimi postojmi, vzdelávať sa a pripravovať sa na zmeny, ktoré sú dnes absolútne nevyhnutné pre budúcnosť nás, našej krajiny a planéty, ktorú všetci spoločne obývame.

Naše požiadavky a očakávania sú jasné. Očakávame, že naša krajina bude podporovať a chrániť svoj talent, bude zvyšovať kvalitu akademického prostredia, bojovať proti klimatickej kríze, bude sa aktívne snažiť predchádzať odlivu mozgov a bude venovať pozornosť potrebám všetkých študentov a študentiek. Stačilo stagnácie. Chceme patriť k tým najlepším v Európe. Chceme byť hrdí na našu krajinu.

Spoločne môžeme dosiahnuť zmeny a postarať sa o lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Sme silná generácia a máme na to, aby sme zo Slovenska spravili hrdú, modernú, vzdelanú a silnú krajinu. 

 

Signatári

Aliancia stredoškolákov, Chcem tu zostať, Diákhálózat, ICM Banská Bystrica, ICM Prievidza, ICM Topoľčany, Klíma ťa potrebuje, Klimatická koalícia, Mladí, o.z., Modelový parlament Slovenska, Rada mládeže Slovenska, Senica 2.0, Slovenský skauting, Stredoškolská únia, SYTEV, ŠRVŠ, ZIPCEM

Web vytvorilo Mladí, o.z.